سخنرانی نماینده بانک سامان در کنفرانس بانکداری خُرد اروپا

سخنرانی نماینده بانک سامان در کنفرانس بانکداری خُرد اروپا
مشاور ارشد فناوری مدیرعامل بانک سامان در درباره آینده بانکداری و پرداخت در دنیا و جایگاه ایران در این صنعت سخنرانی کرد.

سخنرانی نماینده بانک سامان در کنفرانس بانکداری خُرد اروپا

مشاور ارشد فناوری مدیرعامل بانک سامان در درباره آینده بانکداری و پرداخت در دنیا و جایگاه ایران در این صنعت سخنرانی کرد.
سخنرانی نماینده بانک سامان در کنفرانس بانکداری خُرد اروپا

Comments are closed.