سخنان رهبر معظم انقلاب درباره موسیقی و کنسرت: موسيقي جان دادن به بي جان هاست

سخنان رهبر معظم انقلاب درباره موسیقی و کنسرت: موسيقي جان دادن به بي جان هاست
در غرب، از دير باز موسيقي هاي آموزنده و معنا دار هم بوده است؛ موسيقي اي که براي گوش سپردن به آن، انسان عارف واقف خردمند، مي تواند بليت تهيه کند، در سالن اجراي کنسرت بنشيند و ساعتي، از آن لذت ببرد… آن وقت مي شود ما هم مثل غربي ها کنسرت داشته باشيم که مردم – اعم از معمولي و متدين – بليت تهيه کنند و براي شنيدن ساز و آواز شما، به آن محفل بيايند.

سخنان رهبر معظم انقلاب درباره موسیقی و کنسرت: موسيقي جان دادن به بي جان هاست

در غرب، از دير باز موسيقي هاي آموزنده و معنا دار هم بوده است؛ موسيقي اي که براي گوش سپردن به آن، انسان عارف واقف خردمند، مي تواند بليت تهيه کند، در سالن اجراي کنسرت بنشيند و ساعتي، از آن لذت ببرد… آن وقت مي شود ما هم مثل غربي ها کنسرت داشته باشيم که مردم – اعم از معمولي و متدين – بليت تهيه کنند و براي شنيدن ساز و آواز شما، به آن محفل بيايند.
سخنان رهبر معظم انقلاب درباره موسیقی و کنسرت: موسيقي جان دادن به بي جان هاست

روزنامه ایران

Comments are closed.