ستاره استقلالی گزینه جایگزین برانکو برای بمب نقل و انتقالات

ستاره استقلالی گزینه جایگزین برانکو برای بمب نقل و انتقالات
برانکو برای نیم فصل یک بازیکن جدید در فاز تهاجمی نیاز دارد و دو گزینه نیز در نظر گرفته است.

ستاره استقلالی گزینه جایگزین برانکو برای بمب نقل و انتقالات

برانکو برای نیم فصل یک بازیکن جدید در فاز تهاجمی نیاز دارد و دو گزینه نیز در نظر گرفته است.
ستاره استقلالی گزینه جایگزین برانکو برای بمب نقل و انتقالات

نصب تلگرام فارسی

Comments are closed.