سایت حامیان احمدی نژاد:شکست اصولگرایان ناشی از آه فرزند محمدرضا رحیمی بود

متفاوت ترین و خاص ترین تحلیل درباره چرایی شکست اصولگرایان در انتخابات هفتم اسفند را احمدی نژادی ها و هواداران رییس دولت نهم و دهم با مربوط دانستن این شکست به آه فرزند محمد رضا رحیمی، ارایه کردند.

cars

اندروید

Comments are closed.