زندگی خصوصی آقای وزیر، «محمدجواد ظریف»

زندگی خصوصی آقای وزیر، «محمدجواد ظریف»
سه سال از آن روزی که کابینه روحانی از مجلس نهم رأی‌ اعتماد گرفت و محمدجواد ظریف راهی وزارت امور خارجه شد، گذشته است.

زندگی خصوصی آقای وزیر، «محمدجواد ظریف»

سه سال از آن روزی که کابینه روحانی از مجلس نهم رأی‌ اعتماد گرفت و محمدجواد ظریف راهی وزارت امور خارجه شد، گذشته است.
زندگی خصوصی آقای وزیر، «محمدجواد ظریف»

مدرسه

Comments are closed.