زندگی بدون رحم چه شکلی است؟!

زندگی بدون رحم چه شکلی است؟!
اولین باری که یک خانم زیر تیغ جراحی رفت تا رحمش را بردارند، 500 سال قبل از میلاد مسیح (ع) بود. مبتکر این نوع عمل، هیپوکرات ها (Hippocrates) محسوب می شدند.

زندگی بدون رحم چه شکلی است؟!

اولین باری که یک خانم زیر تیغ جراحی رفت تا رحمش را بردارند، 500 سال قبل از میلاد مسیح (ع) بود. مبتکر این نوع عمل، هیپوکرات ها (Hippocrates) محسوب می شدند.
زندگی بدون رحم چه شکلی است؟!

فروش بک لینک

Comments are closed.