روحانی كميته حقيقت‌ياب «غارت‌ملی» تشكيل دهد/هنوز اسناد‌مهم فسادهای‌اقتصادی رو نشده

روحانی كميته حقيقت‌ياب «غارت‌ملی» تشكيل دهد/هنوز اسناد‌مهم فسادهای‌اقتصادی رو نشده
دولت بايد يك كميته حقيقت‌ياب تشكيل بدهد تا دقیق‌تر مشخص شود درآمد افسانه‌ای حدود۸۰۰ميلياردي فروش نفت چگونه هزینه و چه سرنوشتي پيدا كرده است.

روحانی كميته حقيقت‌ياب «غارت‌ملی» تشكيل دهد/هنوز اسناد‌مهم فسادهای‌اقتصادی رو نشده

دولت بايد يك كميته حقيقت‌ياب تشكيل بدهد تا دقیق‌تر مشخص شود درآمد افسانه‌ای حدود۸۰۰ميلياردي فروش نفت چگونه هزینه و چه سرنوشتي پيدا كرده است.
روحانی كميته حقيقت‌ياب «غارت‌ملی» تشكيل دهد/هنوز اسناد‌مهم فسادهای‌اقتصادی رو نشده

خرید بک لینک

Comments are closed.