روحانی: تهران از گسترش همکاری ها با اسلام آباد در همه حوزه ها استقبال می کند

روحانی: تهران از گسترش همکاری ها با اسلام آباد در همه حوزه ها استقبال می کند
رییس جمهوری اسلامی ایران از پاکستان به عنوان کشوری دوست، برادر و همسایه ای با اشتراکات عمیق فرهنگی نام برد و تأکید کرد: تهران از گسترش همکاری ها با اسلام آباد در همه حوزه های مورد علاقه استقبال می کند.

روحانی: تهران از گسترش همکاری ها با اسلام آباد در همه حوزه ها استقبال می کند

رییس جمهوری اسلامی ایران از پاکستان به عنوان کشوری دوست، برادر و همسایه ای با اشتراکات عمیق فرهنگی نام برد و تأکید کرد: تهران از گسترش همکاری ها با اسلام آباد در همه حوزه های مورد علاقه استقبال می کند.
روحانی: تهران از گسترش همکاری ها با اسلام آباد در همه حوزه ها استقبال می کند

باشگاه خبری ورزشی

صبحانه

Comments are closed.