رشد کرم حیوانات در بدن کودک سه ساله

رشد کرم حیوانات در بدن کودک سه ساله
در معده یک کودک سه ساله در جنوب استرالیا یک کرم در حال رشد کردن است که فقط در حیوانات پستانداری دیده می‌شود که ماهی‌خوار هستند.

رشد کرم حیوانات در بدن کودک سه ساله

در معده یک کودک سه ساله در جنوب استرالیا یک کرم در حال رشد کردن است که فقط در حیوانات پستانداری دیده می‌شود که ماهی‌خوار هستند.
رشد کرم حیوانات در بدن کودک سه ساله

هنر

Comments are closed.