راه نجات اقتصاد ایران چیست؟

اگر رشد 35 درصدی دستمزد کارگران تحقق یابد و همچنین نرخ تورم بین 15 تا 20 درصد کنترل شود، تازه قدرت خرید کارگران به میزانی که در سال های 85 و 86 بود، می رسد. ما باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم.

گوشی

باران دانلود

Comments are closed.