راز سر به مهر جسد مردی دست و پا بسته که سرش درون کیسه پلاستیک بود

راز سر به مهر جسد مردی دست و پا بسته که سرش درون کیسه پلاستیک بود
جسد دست و پا بسته مردی که در زمین های زراعی اطراف شیراز کشف شده، تیم جنایی را در برابر یک معمای پیچیده قرار داده است.

راز سر به مهر جسد مردی دست و پا بسته که سرش درون کیسه پلاستیک بود

جسد دست و پا بسته مردی که در زمین های زراعی اطراف شیراز کشف شده، تیم جنایی را در برابر یک معمای پیچیده قرار داده است.
راز سر به مهر جسد مردی دست و پا بسته که سرش درون کیسه پلاستیک بود

Comments are closed.