رئیس کل دادگستری تهران: حكم سعید مرتضوی غيرقطعی است

رئیس کل دادگستری تهران: حكم سعید مرتضوی غيرقطعی است
اسماعیلی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر است.

رئیس کل دادگستری تهران: حكم سعید مرتضوی غيرقطعی است

اسماعیلی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر است.
رئیس کل دادگستری تهران: حكم سعید مرتضوی غيرقطعی است

Comments are closed.