رئیس جمهوری در کیش/ سفر دهها وزیر و مدیر ارشد در اولین روزهای سال 95

رئیس جمهوری در کیش/ سفر دهها وزیر و مدیر ارشد در اولین روزهای سال 95
حضور میدانی دولتمردان در سال ‘اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل ‘ هفته گذشته همزمان با نخستین روزهای سال 95 با سفر رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و معاونان آنها آغاز شد.

رئیس جمهوری در کیش/ سفر دهها وزیر و مدیر ارشد در اولین روزهای سال 95

حضور میدانی دولتمردان در سال ‘اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل ‘ هفته گذشته همزمان با نخستین روزهای سال 95 با سفر رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و معاونان آنها آغاز شد.
رئیس جمهوری در کیش/ سفر دهها وزیر و مدیر ارشد در اولین روزهای سال 95

اتوبیوگرافی

نخبگان

Comments are closed.