دستور عملیاتی ساده دلواپسان در برابر دولت

دستور عملیاتی ساده دلواپسان در برابر دولت
با این بازی، فرار به جلو می کنند و خود را از پاسخگویی در قبال عملکرد 8 ساله و درآمد 700 میلیارد دلاری کشور در آن سال ها معاف می کنند، کما این که تا کنون نیز حتی به مدت 8 دقیقه درباره آن 8 سال پاسخگو نبوده اند!

دستور عملیاتی ساده دلواپسان در برابر دولت

با این بازی، فرار به جلو می کنند و خود را از پاسخگویی در قبال عملکرد 8 ساله و درآمد 700 میلیارد دلاری کشور در آن سال ها معاف می کنند، کما این که تا کنون نیز حتی به مدت 8 دقیقه درباره آن 8 سال پاسخگو نبوده اند!
دستور عملیاتی ساده دلواپسان در برابر دولت

بک لینک رنک 7

Comments are closed.