درگیری شدید صادقی و حاتمی

درگیری شدید صادقی و حاتمی
دو بازیکن تراکتورسازی و پیکان باعث شدند تا بازی این تیم ها نیمه تمام بماند.

درگیری شدید صادقی و حاتمی

دو بازیکن تراکتورسازی و پیکان باعث شدند تا بازی این تیم ها نیمه تمام بماند.
درگیری شدید صادقی و حاتمی

قدیر نیوز

Comments are closed.