دادستان تهران: منع حضور خاتمی برای مشاهده تئاتر، اقدام دادستانی ویژه روحانیت بود

دادستان تهران: منع حضور خاتمی برای مشاهده تئاتر، اقدام دادستانی ویژه روحانیت بود
هشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، روز دوشنبه بیست و پنجم مرداد ماه سال جاری با حضور سرپرستان نواحی دادسرای تهران، مدیر کل زندان‌های استان تهران، روسای زندان‌های فشافویه و رجایی‌شهر، قضات ناظر زندان، قضات شعب ویژه محکومان زندانی و به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

دادستان تهران: منع حضور خاتمی برای مشاهده تئاتر، اقدام دادستانی ویژه روحانیت بود

هشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، روز دوشنبه بیست و پنجم مرداد ماه سال جاری با حضور سرپرستان نواحی دادسرای تهران، مدیر کل زندان‌های استان تهران، روسای زندان‌های فشافویه و رجایی‌شهر، قضات ناظر زندان، قضات شعب ویژه محکومان زندانی و به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
دادستان تهران: منع حضور خاتمی برای مشاهده تئاتر، اقدام دادستانی ویژه روحانیت بود

مد روز

Comments are closed.