خون این بدهکاران رنگین‌تر از آن است که تصورش را می‌کردیم!

خون این بدهکاران رنگین‌تر از آن است که تصورش را می‌کردیم!
چه تفاوتی میان ایشان و آنهایی به خدمت رفته و 24 ماه برای این آب و خاک زحمت می‌کشند وجود دارد که سرباز فراری ها می‌توانند جایزه قانون گریزی خود را با طرح هایی مثل فروش خدمت، آن هم از نوع اقساطی دریافت کرده ولی دست دوم، می‌بایست خدمت کرده و سختی های آن را با جان و دل، آن هم بی هیچ مزیتی به نسبت سرباز فراری ها، به جان بخرند؟

خون این بدهکاران رنگین‌تر از آن است که تصورش را می‌کردیم!

چه تفاوتی میان ایشان و آنهایی به خدمت رفته و 24 ماه برای این آب و خاک زحمت می‌کشند وجود دارد که سرباز فراری ها می‌توانند جایزه قانون گریزی خود را با طرح هایی مثل فروش خدمت، آن هم از نوع اقساطی دریافت کرده ولی دست دوم، می‌بایست خدمت کرده و سختی های آن را با جان و دل، آن هم بی هیچ مزیتی به نسبت سرباز فراری ها، به جان بخرند؟
خون این بدهکاران رنگین‌تر از آن است که تصورش را می‌کردیم!

بک لینک رنک 7

موزیک سرا

Comments are closed.