خوشحالی مردم و ناراحتی بدخواهان/ نهاوندیان دستاوردهای دولت یازدهم را تشریح کرد

خوشحالی مردم و ناراحتی بدخواهان/ نهاوندیان دستاوردهای دولت یازدهم را تشریح کرد
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تشریح دستاوردهای دولت یازدهم در طول سه سال فعالیت تصریح کرد: مردم با شنیدن این دستاوردهای خوشحال و بدخواهان ناراحت می شوند.

خوشحالی مردم و ناراحتی بدخواهان/ نهاوندیان دستاوردهای دولت یازدهم را تشریح کرد

رئیس دفتر رئیس جمهوری با تشریح دستاوردهای دولت یازدهم در طول سه سال فعالیت تصریح کرد: مردم با شنیدن این دستاوردهای خوشحال و بدخواهان ناراحت می شوند.
خوشحالی مردم و ناراحتی بدخواهان/ نهاوندیان دستاوردهای دولت یازدهم را تشریح کرد

تلگرام

Comments are closed.