خطاب به مدیران ورزشی ایران؛ ببخشید که حق سلیمی را خوردند!

خطاب به مدیران ورزشی ایران؛ ببخشید که حق سلیمی را خوردند!
هزینه حضور آقای سجادی در ریو حداقل صد میلیون تومان است، ایشان در برابر این هزینه و تمام مخارج سی سال گذشته چه سودی برای ورزش ایران داشته است؟‌

خطاب به مدیران ورزشی ایران؛ ببخشید که حق سلیمی را خوردند!

هزینه حضور آقای سجادی در ریو حداقل صد میلیون تومان است، ایشان در برابر این هزینه و تمام مخارج سی سال گذشته چه سودی برای ورزش ایران داشته است؟‌
خطاب به مدیران ورزشی ایران؛ ببخشید که حق سلیمی را خوردند!

خبرگذاری خوزستان

Comments are closed.