حذف ناباورانه عاشورزاده در یک وزن بالاتر

حذف ناباورانه عاشورزاده در یک وزن بالاتر
در پایان اولین روز از رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی، فرزان عاشورزاده با کسب دو پیروزی و یک باخت از دور رقابتها کنار رفت و رقبای مهدی خدابخشی، نماینده ایران در روز دوم مسابقات مشخص شدند.

حذف ناباورانه عاشورزاده در یک وزن بالاتر

در پایان اولین روز از رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی، فرزان عاشورزاده با کسب دو پیروزی و یک باخت از دور رقابتها کنار رفت و رقبای مهدی خدابخشی، نماینده ایران در روز دوم مسابقات مشخص شدند.
حذف ناباورانه عاشورزاده در یک وزن بالاتر

Comments are closed.