جمع‌ آوری گداهای حرفه‌ای تهران

جمع‌ آوری گداهای حرفه‌ای تهران
معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: طرح جمع‌آوری گدایان پایتخت با همکاری شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، فرمانداری و … در حال اجراست و از ۹ تا ۱۹ مردادماه، ۷۰۰ نفر گدا جمع‌آوری شده‌اند.

جمع‌ آوری گداهای حرفه‌ای تهران

معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: طرح جمع‌آوری گدایان پایتخت با همکاری شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، فرمانداری و … در حال اجراست و از ۹ تا ۱۹ مردادماه، ۷۰۰ نفر گدا جمع‌آوری شده‌اند.
جمع‌ آوری گداهای حرفه‌ای تهران

دانلود آهنگ آذری

Comments are closed.