جذب نیرو برای داعش از راه گرسنگی دادن به مردم

جذب نیرو برای داعش از راه گرسنگی دادن به مردم
تروریست‌های‌ داعش در شهر موصل، با گرسنگی دادن مردم سعی دارند تا آن‌ها را مجبور به دست گرفتن سلاح و جنگیدن در کنار آن‌ها شوند.

جذب نیرو برای داعش از راه گرسنگی دادن به مردم

تروریست‌های‌ داعش در شهر موصل، با گرسنگی دادن مردم سعی دارند تا آن‌ها را مجبور به دست گرفتن سلاح و جنگیدن در کنار آن‌ها شوند.
جذب نیرو برای داعش از راه گرسنگی دادن به مردم

اتومبیل

Comments are closed.