تکذیب خبر اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران

تکذیب خبر اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران
مسئول دفتر پردیس کیش دانشگاه تهران خبر اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون این دانشگاه را تکذیب کرد.

تکذیب خبر اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران

مسئول دفتر پردیس کیش دانشگاه تهران خبر اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون این دانشگاه را تکذیب کرد.
تکذیب خبر اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران

بازار بورس

Comments are closed.