توهین حامد بهداد به بوعلی سینا برای انتقاد از پزشکان!! + عکس

توهین حامد بهداد به بوعلی سینا برای انتقاد از پزشکان!! + عکس
بدون تردید انتشار معکوس تصویر بوعلی سینا که نقشی در خطاهای پزشکی یا سورفتار گروهی از پزشکان امروزی ندارد، به جز توهین به تاریخ علم و فرهنگ در ایران معنای دیگری ندارد و اگر واقعاً این پست بهداد در شرایط غیرطبیعی منتشر شده، انتظار می‌رود بهداد توهینی که به این چهره تاریخی ایران انجام داده را جبران کند.

توهین حامد بهداد به بوعلی سینا برای انتقاد از پزشکان!! + عکس

بدون تردید انتشار معکوس تصویر بوعلی سینا که نقشی در خطاهای پزشکی یا سورفتار گروهی از پزشکان امروزی ندارد، به جز توهین به تاریخ علم و فرهنگ در ایران معنای دیگری ندارد و اگر واقعاً این پست بهداد در شرایط غیرطبیعی منتشر شده، انتظار می‌رود بهداد توهینی که به این چهره تاریخی ایران انجام داده را جبران کند.
توهین حامد بهداد به بوعلی سینا برای انتقاد از پزشکان!! + عکس

مد روز

Comments are closed.