توضیح وکیل‌مدافع «سعید مرتضوی» درباره رای صادره برای موکلش

توضیح وکیل‌مدافع «سعید مرتضوی» درباره رای صادره برای موکلش
وکیل‌مدافع سعید مرتضوی پیرامون رای صادره برای موکلش مبنی بر حبس و شلاق توضیحاتی ارایه کرد.

توضیح وکیل‌مدافع «سعید مرتضوی» درباره رای صادره برای موکلش

وکیل‌مدافع سعید مرتضوی پیرامون رای صادره برای موکلش مبنی بر حبس و شلاق توضیحاتی ارایه کرد.
توضیح وکیل‌مدافع «سعید مرتضوی» درباره رای صادره برای موکلش

نصب بیتالک

Comments are closed.