توصیه‌های فانی به وزیر جدید/ تنها وزیری بودم که 100 هزار پرسنل را کاهش دادم

توصیه‌های فانی به وزیر جدید/ تنها وزیری بودم که 100 هزار پرسنل را کاهش دادم

توصیه‌های فانی به وزیر جدید/ تنها وزیری بودم که 100 هزار پرسنل را کاهش دادم

توصیه‌های فانی به وزیر جدید/ تنها وزیری بودم که 100 هزار پرسنل را کاهش دادم

ارتقا اندروید

Comments are closed.