تورم به 8.7 درصد کاهش یافت

تورم به 8.7 درصد کاهش یافت
تورم دوازده ماه سال گذشته در کشور 9 بود که اکنون به 8.7 کاهش یافته است.

تورم به 8.7 درصد کاهش یافت

تورم دوازده ماه سال گذشته در کشور 9 بود که اکنون به 8.7 کاهش یافته است.
تورم به 8.7 درصد کاهش یافت

افق

Comments are closed.