تفاوت رشد مغزي دخترها و پسرها

تفاوت رشد مغزي دخترها و پسرها
نکتۀ مهم این است وقتی که کودک به دنیا می آید، حدود سی درصد وزن بدنش، مغز است و حال آنکه در انسان بزرگسال، معمولاً این نسبت پنج درصد است.

تفاوت رشد مغزي دخترها و پسرها

نکتۀ مهم این است وقتی که کودک به دنیا می آید، حدود سی درصد وزن بدنش، مغز است و حال آنکه در انسان بزرگسال، معمولاً این نسبت پنج درصد است.
تفاوت رشد مغزي دخترها و پسرها

خرید بک لینک

Comments are closed.