ترمز افزایش قیمت نفت جهانی کشیده شد

ترمز افزایش قیمت نفت جهانی کشیده شد
روند صعودی نفت جهانی تحت تاثیر افزایش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا و صعود ارزش دلار متوقف شد و نخستین کاهش هفتگی در شش هفته اخیر را رقم زد.

ترمز افزایش قیمت نفت جهانی کشیده شد

روند صعودی نفت جهانی تحت تاثیر افزایش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا و صعود ارزش دلار متوقف شد و نخستین کاهش هفتگی در شش هفته اخیر را رقم زد.
ترمز افزایش قیمت نفت جهانی کشیده شد

عکس

خرم خبر

Comments are closed.