ترافیک سنگین کرج – چالوس

ترافیک سنگین کرج – چالوس
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور از ترافیک سنگین در محور کرج_چالوس خبرداد.

ترافیک سنگین کرج – چالوس

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور از ترافیک سنگین در محور کرج_چالوس خبرداد.
ترافیک سنگین کرج – چالوس

اتومبیل

سیستم اطلاع رسانی

Comments are closed.