تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه مدارس

تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه مدارس
معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش ، از تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه و آزمایشگاه مدارس خبرداد.

تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه مدارس

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش ، از تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه و آزمایشگاه مدارس خبرداد.
تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه مدارس

cars

استخدام ایران

Comments are closed.