بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژل

بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژل
محققان موفق به توسعه ژل قابل تزریقی شده اند که قادر به بهبود و ترمیم نقاط ضعیف شده بر اثر حملات قلبی و همینطور کاهش آسیب های ثانویه در حملات قلبی است.

بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژل

محققان موفق به توسعه ژل قابل تزریقی شده اند که قادر به بهبود و ترمیم نقاط ضعیف شده بر اثر حملات قلبی و همینطور کاهش آسیب های ثانویه در حملات قلبی است.
بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژل

سیستم اطلاع رسانی

Comments are closed.