برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها به‌طور کامل برعهده مجلس است

برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها به‌طور کامل برعهده مجلس است
عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت بر برگزاری و همچنین نظارت بر تایید یا رد صلاحیت تا پایان کار و اعلام نتایج انتخابات برعهده مجلس است و کمیسیون شوراها به‌طور مستقیم در این زمینه ورود می‌کند.

برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها به‌طور کامل برعهده مجلس است

عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت بر برگزاری و همچنین نظارت بر تایید یا رد صلاحیت تا پایان کار و اعلام نتایج انتخابات برعهده مجلس است و کمیسیون شوراها به‌طور مستقیم در این زمینه ورود می‌کند.
برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها به‌طور کامل برعهده مجلس است

دانلود تلگرام

Comments are closed.