بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد 28 مرداد /میدان‌داری آقا جاهل‌ها، پاشنه طلاها و ..

بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد 28 مرداد /میدان‌داری آقا جاهل‌ها، پاشنه طلاها و ..
«آقای جاهل»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «پاشنه‌طلا» و… اینها عنوان فیلم‌هایی است که دهه ٤٠ در سینماهای ایران اکران می‌شد.

بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد 28 مرداد /میدان‌داری آقا جاهل‌ها، پاشنه طلاها و ..

«آقای جاهل»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «پاشنه‌طلا» و… اینها عنوان فیلم‌هایی است که دهه ٤٠ در سینماهای ایران اکران می‌شد.
بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد 28 مرداد /میدان‌داری آقا جاهل‌ها، پاشنه طلاها و ..

اتوبیوگرافی

Comments are closed.