برجی که هر روز مستهلک‌تر می‌شود/حلقه گمشده‌ای به نام ظرفیت

برجی که هر روز مستهلک‌تر می‌شود/حلقه گمشده‌ای به نام ظرفیت
این نگاه مدیریت شهری که برج میلاد به عنوان نماد مدرن ملی برای مردم قابل دسترس باشد، قابل تقدیر است، اما حضور بیش از ظرفیت مردم و نبود برنامه ریزی مناسب باعث می شود برج هر روز مستهلک‌تر شود.

برجی که هر روز مستهلک‌تر می‌شود/حلقه گمشده‌ای به نام ظرفیت

این نگاه مدیریت شهری که برج میلاد به عنوان نماد مدرن ملی برای مردم قابل دسترس باشد، قابل تقدیر است، اما حضور بیش از ظرفیت مردم و نبود برنامه ریزی مناسب باعث می شود برج هر روز مستهلک‌تر شود.
برجی که هر روز مستهلک‌تر می‌شود/حلقه گمشده‌ای به نام ظرفیت

نصب بیتالک

Comments are closed.