برانکو و فرصتی برای جزییات

برانکو و فرصتی برای جزییات
برانکو ایوانکوویچ اکنون که صدرنشین لیگ برتر است از تعطیلی لیگ برای رسیدگی به جزییات بازیکنانش استفاده می کند تا آنها را کاملا مهیای دیدارهای آینده کند.

برانکو و فرصتی برای جزییات

برانکو ایوانکوویچ اکنون که صدرنشین لیگ برتر است از تعطیلی لیگ برای رسیدگی به جزییات بازیکنانش استفاده می کند تا آنها را کاملا مهیای دیدارهای آینده کند.
برانکو و فرصتی برای جزییات

تکنولوژی جدید

Comments are closed.