با شش دقیقه، زندگی‌تان را متحول کنید

با شش دقیقه، زندگی‌تان را متحول کنید
اگر موفقیت و رضایتمندی بر اساس نمره‎دهی یک تا ده ارزیابی می‎شد, برای ایجاد زندگی مورد علاقه‎تان ، باید در ابتدا همه روزه زمانی را به خودتان اختصاص دهید تا به شخصی در سطح ده تبدیل شوید که قادر است آن سطح از موفقیت را ایجاد و حفظ کند…

با شش دقیقه، زندگی‌تان را متحول کنید

اگر موفقیت و رضایتمندی بر اساس نمره‎دهی یک تا ده ارزیابی می‎شد, برای ایجاد زندگی مورد علاقه‎تان ، باید در ابتدا همه روزه زمانی را به خودتان اختصاص دهید تا به شخصی در سطح ده تبدیل شوید که قادر است آن سطح از موفقیت را ایجاد و حفظ کند…
با شش دقیقه، زندگی‌تان را متحول کنید

سایت خبری زندگی

Comments are closed.