بايد به دانشگاه ها توجه بيشتري شود

بايد به دانشگاه ها توجه بيشتري شود
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بابيان اينكه باتوجه به نقش دانشگاه در توسعه كشور بايد به اين مراكز بيشتر توجه كرد، گفت: بار عظيمي از اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي و تحقق شعار سال مدنظر رهبر انقلاب بر توسعه دانشگاه ها است.

بايد به دانشگاه ها توجه بيشتري شود

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بابيان اينكه باتوجه به نقش دانشگاه در توسعه كشور بايد به اين مراكز بيشتر توجه كرد، گفت: بار عظيمي از اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي و تحقق شعار سال مدنظر رهبر انقلاب بر توسعه دانشگاه ها است.
بايد به دانشگاه ها توجه بيشتري شود

بک لینک رنک 4

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Comments are closed.