بانک مسقط در ایران نمایندگی می‌زند

بانک مسقط در ایران نمایندگی می‌زند
بانک مسقط با موافقت بانک مرکزی عمان برای گشایش دفتر در ایران، یکی از نخستین وام دهندگان خارجی خواهد بود که وارد ایران می‌شوند.

بانک مسقط در ایران نمایندگی می‌زند

بانک مسقط با موافقت بانک مرکزی عمان برای گشایش دفتر در ایران، یکی از نخستین وام دهندگان خارجی خواهد بود که وارد ایران می‌شوند.
بانک مسقط در ایران نمایندگی می‌زند

بازار بورس

ابزار رسانه

Comments are closed.