باز هم «ناداوری»، باز هم «حق ما را خوردند»!

باز هم «ناداوری»، باز هم «حق ما را خوردند»!
ما ایرانیان اساسا متاثر از واقعیات تاریخی در دوره معاصر تا حدودی حس­ خودقربانی پنداری داریم. این موضوع که در سطحی گسترده تر توسط جامعه شناسان و تحلیلگران مسائل ایران با عنوان “تئوری توطئه” مورد تحلیل علمی قرار گرفته است، توسط دولت ها و کارگزاران جامعه نیز در یک نیم قرن اخیر تشدید شده و بارها مورد تکرار و تاکید قرار رگرفته است به گونه ای که در ناخودآگاه ما رسوخ کرده است.

باز هم «ناداوری»، باز هم «حق ما را خوردند»!

ما ایرانیان اساسا متاثر از واقعیات تاریخی در دوره معاصر تا حدودی حس­ خودقربانی پنداری داریم. این موضوع که در سطحی گسترده تر توسط جامعه شناسان و تحلیلگران مسائل ایران با عنوان “تئوری توطئه” مورد تحلیل علمی قرار گرفته است، توسط دولت ها و کارگزاران جامعه نیز در یک نیم قرن اخیر تشدید شده و بارها مورد تکرار و تاکید قرار رگرفته است به گونه ای که در ناخودآگاه ما رسوخ کرده است.
باز هم «ناداوری»، باز هم «حق ما را خوردند»!

اسکای نیوز

Comments are closed.