امنیتی بودن مگر جرم است؟ / برای تکلیف شرعی، اطلاعاتی شدیم / روحانی برخلاف خیلیها راحت عصبانی نمی شود / میدانم پشت پرده اتهام امنیتی زدن به کابینه چیست / جهانگیری بیشتر از نهاوندیان و حسین فریدون در پاستور قدرت دارد

وقتی از «زنده باد مخالف من» حرف میزدیم فقط جملات و عبارات را کنار هم نمیچیدم، باور ذهنی و اعتقاد قلبیام بود که نوشتم. وقتی پا به وزارتخانه گذاشتم دیدم این نیروها که از نظر سیاسی با من تفاوت دارند قرار نیست چوب لای چرخ وزارتخانه بگذارند و دردسر درست کنند چرا باید آنها را تسویه میکردم؟

دانلود ها پلاس

هنر

Comments are closed.