امسال در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت می‌کنیم

امسال در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت می‌کنیم
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول گفت: در سال 95 دانشگاه قصد دارد از تولید محصولات پژوهشی به سمت تولید ثروت حرکت کند؛ به این ترتیب از دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود در جهت تولید ثروت یا در واقع اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده خواهیم کرد.

امسال در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت می‌کنیم

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول گفت: در سال 95 دانشگاه قصد دارد از تولید محصولات پژوهشی به سمت تولید ثروت حرکت کند؛ به این ترتیب از دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود در جهت تولید ثروت یا در واقع اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده خواهیم کرد.
امسال در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت می‌کنیم

پرس نیوز

اسکای نیوز

Comments are closed.