المپیک ضرر کرد نه بهداد

المپیک ضرر کرد نه بهداد
طلایی که در المپیک به ناحق از بهداد سلیمی دریغ شد، فقط یک طلا از ویترین افتخارات بهداد کم خواهد کرد اما در عوض المپیک اعتبار، آبرو و اهمیت خود را از دست داد و تمام اهداف و شعارهای خود را زیر سؤال برد.

المپیک ضرر کرد نه بهداد

طلایی که در المپیک به ناحق از بهداد سلیمی دریغ شد، فقط یک طلا از ویترین افتخارات بهداد کم خواهد کرد اما در عوض المپیک اعتبار، آبرو و اهمیت خود را از دست داد و تمام اهداف و شعارهای خود را زیر سؤال برد.
المپیک ضرر کرد نه بهداد

فستیوال فیلم

Comments are closed.