افزوده شدن قابلیت ویدیویی جدید به اینستاگرام

افزوده شدن قابلیت ویدیویی جدید به اینستاگرام
اینستاگرام به تازگی با ارائه قابلیتی تازه در بخش ویدیویی خود، تمرکز بیشتری بر جنبه ویدیویی این اپلیکیشن کرده است. این قابلیت در بخش Explore و تحت عنوان Video event channels راه اندازی شده است.

افزوده شدن قابلیت ویدیویی جدید به اینستاگرام

اینستاگرام به تازگی با ارائه قابلیتی تازه در بخش ویدیویی خود، تمرکز بیشتری بر جنبه ویدیویی این اپلیکیشن کرده است. این قابلیت در بخش Explore و تحت عنوان Video event channels راه اندازی شده است.
افزوده شدن قابلیت ویدیویی جدید به اینستاگرام

مجله اتومبیل

Comments are closed.