افزایش قیمت خدمات صدور و تعویض گذرنامه کذب است

افزایش قیمت خدمات صدور و تعویض گذرنامه کذب است
معاون کنسولی وزارت امور خارجه هرگونه افزایش قیمت در خدمات صدور و تعویض گذرنامه در داخل کشور را کذب محض خواند.

افزایش قیمت خدمات صدور و تعویض گذرنامه کذب است

معاون کنسولی وزارت امور خارجه هرگونه افزایش قیمت در خدمات صدور و تعویض گذرنامه در داخل کشور را کذب محض خواند.
افزایش قیمت خدمات صدور و تعویض گذرنامه کذب است

عرفان دینی

Comments are closed.