افزایش شکایت از همسر به خاطر خیانت

افزایش شکایت از همسر به خاطر خیانت
یک استاد دانشگاه گفت: بنده 10 سال است که روی موضوع بی وفایی و خیانت همسر کار و تحقیق میدانی می کنم و از نزدیک شاهد این هستم که تعداد مراجعان به کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی که از خیانت همسر شکایت دارند، نسبت به گذشته افزایش یافته است.

افزایش شکایت از همسر به خاطر خیانت

یک استاد دانشگاه گفت: بنده 10 سال است که روی موضوع بی وفایی و خیانت همسر کار و تحقیق میدانی می کنم و از نزدیک شاهد این هستم که تعداد مراجعان به کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی که از خیانت همسر شکایت دارند، نسبت به گذشته افزایش یافته است.
افزایش شکایت از همسر به خاطر خیانت

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.