افزایش آمارهای مسافری و پروازی شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه سال جاری

افزایش آمارهای مسافری و پروازی شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه سال جاری
تعداد پرواز و مسافر شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه 1395 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است .

افزایش آمارهای مسافری و پروازی شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه سال جاری

تعداد پرواز و مسافر شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه 1395 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است .
افزایش آمارهای مسافری و پروازی شرکت هواپیمایی کیش در تیر ماه سال جاری

لردگان

Comments are closed.