اعدام 2 آزارگر در بندرعباس

اعدام 2 آزارگر در بندرعباس
دو مرد که به اتهام آزار و اذیت یک زن و تهیه فیلم سیاه از وی دستگیر شده بودند، در بندرعباس اعدام شدند.

اعدام 2 آزارگر در بندرعباس

دو مرد که به اتهام آزار و اذیت یک زن و تهیه فیلم سیاه از وی دستگیر شده بودند، در بندرعباس اعدام شدند.
اعدام 2 آزارگر در بندرعباس

قرآن

Comments are closed.