اظهارنظر سه مدال آور کشتی آزاد در المپیک ریو پس از بازگشت به ایران

اظهارنظر سه مدال آور کشتی آزاد در المپیک ریو پس از بازگشت به ایران
دارنده مدال طلای المپیک ریو گفت: «برای من مهم بود طلای المپیک ریو بود که توانستم آن را به دست آورم.»

اظهارنظر سه مدال آور کشتی آزاد در المپیک ریو پس از بازگشت به ایران

دارنده مدال طلای المپیک ریو گفت: «برای من مهم بود طلای المپیک ریو بود که توانستم آن را به دست آورم.»
اظهارنظر سه مدال آور کشتی آزاد در المپیک ریو پس از بازگشت به ایران

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

Comments are closed.