اطلاعات و فراخوان بیست وسومین جشنواره بین المللی سینمایی برگ ریزان در مینسک

اطلاعات و فراخوان بیست وسومین جشنواره بین المللی سینمایی برگ ریزان در مینسک
بیست وسومین جشنواره بین المللی سینمایی مینسک بنام ” لیستاپاد ” (برگ ریزان) در شهر مینسک برگزار میگردد.

اطلاعات و فراخوان بیست وسومین جشنواره بین المللی سینمایی برگ ریزان در مینسک

بیست وسومین جشنواره بین المللی سینمایی مینسک بنام ” لیستاپاد ” (برگ ریزان) در شهر مینسک برگزار میگردد.
اطلاعات و فراخوان بیست وسومین جشنواره بین المللی سینمایی برگ ریزان در مینسک

oxin channel

Comments are closed.